contemporary art works
Yin Xiuzhen

Yin Xiuzhen, Yin Xiuzhen, cloth shoes, 10 cloth-covered boxes (26cm x 33cm x 12cm each), photographs, 1998

<<back to notable sales